سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم طرح وبرنامه  
مدیر 
 
 
اجرائى 
همکاری 
مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه  
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشى 
تدریس 
حوزه علميه 
مدرس 
 
 
رسائل و مكاسب وخارج بيع